Cariere

05.08.2021

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 618 alin (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin organizează concurs de recrutare în vederea ocupării postului aferent funcției publice de:

 • Consilier, clasa I, grad profesional Superior – vacant în cadrul Compartimentului Patrimoniu Cultural Național și Imaterial.

Etapele de desfășurare a concursului

 1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 08.2021 – 25.08.2021;
 2. Proba scrisă va avea loc în data de 09.2021 ora 10⁰⁰ .

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs

A. Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

B. Condiţii specifice: postului vacant de Consilier, clasa I, grad profesional Superior – vacant în cadrul Compartimentului Patrimoniu Cultural Național și Imaterial

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul istorie;
 2. minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia și tematica de concurs

Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior  la  Compartimentul Patrimoniu Cultural Național și Imaterial:

 • Constituţia României, republicată;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 90/2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • OMCC nr. 2.682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenta a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidenta a monumentelor istorice şi a Fisei minimale de evidenta a monumentelor istorice, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • OG 43 / 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Tematica de concurs

 • Constituția României, republicată;
 • Reglementări în domeniul funcției publice;
 • Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 • Reglementări și atribuții privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și imobil;
 • Reglementări și atribuții privind protejarea siturilor arheologice.

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului

 1. formularul de înscriere, anexa nr. 1;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard,  anexa nr. 2;
 6. cazierul judiciar;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

* * *

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în aceasta şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Dosarele se depun la sediul Direcției Județene pentru Cultură Caraș-Severin,P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 30 – 31, municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs și pentru relații suplimentare este domnul Vuița Trifu, consilier, clasa I, grad profesional superior și poate fi contactat la telefon/fax 0355/404257.   e-mail: directiapentruculturacs@gmail.com, în intervalul orar 09:00 – 16:30 de luni până joi, iar vinerea 09:00 – 14:00.